Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZESŁANKA: PRZEPIS PRAWA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu, 86 – 160 Warlubie, ul. Dworcowa 15, tel.: 52 33 26 013, 52 38 00 526.

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZESŁANKA: UMOWA CYWILNOPRAWNA

    

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu, 86 – 160 Warlubie, ul. Dworcowa 15, tel.: 52 33 26 013, 52 38 00 526, reprezentowana przez Kierownika.

 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

INFORMACJA

 

 

 

  1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu informuje, że na Inspektora Danych Osobowych w jednostce powołano Panią Agnieszkę Stawicką.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:inspektor@cbi24.pl.Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wiśniewski
Ilość wyświetleń: 393
05 grudnia 2018 13:23 (Tomasz Wiśniewski) - Zmiana treści zakładki.
05 grudnia 2018 13:22 (Tomasz Wiśniewski) - Zmiana treści zakładki.
13 września 2018 10:23 (Tomasz Wiśniewski) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl